Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Meesterbakker Roodenrijs. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Meesterbakker Roodenrijs te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Meesterbakker Roodenrijs zijn vrijblijvend. Meesterbakker Roodenrijs accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Meesterbakker Roodenrijs behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Meesterbakker Roodenrijs behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Meesterbakker Roodenrijs zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Meesterbakker Roodenrijs ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Meesterbakker Roodenrijs daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij de webshop van Meesterbakker Roodenrijs aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Meesterbakker Roodenrijs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Meesterbakker Roodenrijs wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Meesterbakker Roodenrijs. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Meesterbakker Roodenrijs zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Meesterbakker Roodenrijs, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Meesterbakker Roodenrijs over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Meesterbakker Roodenrijs opgave doet van een adres is Meesterbakker Roodenrijs gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Meesterbakker Roodenrijs,
Heulweg 7
2288GP Rijswijk
of per email: info@roodenrijs.nl

Aansprakelijkheid
Meesterbakker Roodenrijs is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Meesterbakker Roodenrijs is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Meesterbakker Roodenrijs komen. Meesterbakker Roodenrijs draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Meesterbakker Roodenrijs eveneens geen verantwoordelijkheid. Meesterbakker Roodenrijs is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Meesterbakker Roodenrijs, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meesterbakker Roodenrijs. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Meesterbakker Roodenrijs uitgesloten.

Diversen
De klant van Meesterbakker Roodenrijs dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Meesterbakker Roodenrijs geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.. Meesterbakker Roodenrijs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Meesterbakker Roodenrijs het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Meesterbakker Roodenrijs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Meesterbakker Roodenrijs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Meesterbakker Roodenrijs geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Meesterbakker Roodenrijs Niets uit uitgaven of publicaties van Meesterbakker Roodenrijs mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Meesterbakker Roodenrijs en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail en banketbakkerij b.v. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Meesterbakker Roodenrijs te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Meesterbakker Roodenrijs
Heulweg 7
2288 GP Rijswijk ZH
tel : 015 2158111
fax: 015 2158097
www.roodenrijs.meesterbakker.nl
KVK nr: 27133652
IBAN: NL94 RABO 0142 2460 50

Meesterbakker Remmerswaal-Roodenrijs


Heulweg 7
2288 GP  RIJSWIJK

Heeft u vragen?
Bel 015 - 215 81 11 of stuur ons een e-mail of bericht.

Besteltijden
In de webshop bestellen voor de volgende (werk)dag kan tot 15:30 uur.

Veilig betalen
iDeal